Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Logowanie / rejestracja

Regulamin realizacji zamówień

Regulamin Realizacji Zamówień

Ramallo - RAMALLO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Bronikowskiego 55/26,

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną,

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

§1 Zasady ogólne

1.    Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Ramallo oferty zawarcia umowy kupna zamówionego produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.    Zamówienie będzie realizowane na podstawie formularza zamówienia podpisanego przez Klienta i po wniesieniu zaliczki. Akceptacja formularza zamówienia, oznacza potwierdzenie wszelkich zawartych tam elementów i wartości. Czynności związane z przymiarkami i odbiorem zamówienia są wykonywane w sklepie mieszczącym się w CH Stara Papiernia w godzinach pracy sklepu.

3.   W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Ramallo poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji.

4.   W przypadku, gdy realizacja części zamówienia lub jego części nie będzie możliwa, Ramallo może zaproponować Klientowi anulowanie całości zamówienia lub części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie.

5.    W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z ww. sposobów realizacji Ramallo dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony. W takim przypadku klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną część zamówienia. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa powyżej Ramallo może anulować zamówienie w całości na co klient wyraża zgodę.

6.    Zmian w zamówieniu można dokonywać jedynie kontaktując się z Ramallo mailem (biuro@ramallo.pl) lub telefonicznie, ale więżące są w tym zakresie jedynie ustalenia pisemne. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej.

7.   W ramach usługi podstawowej klientowi przysługuje jedna przymiarka. Każda kolejna przymiarka może być wykonana i będzie ona dodatkowo płatna stosownie do zakresu prac niezbędnych do wykonania. O kosztach kolejnych przymiarek i modyfikacji klient zostanie powiadomiony.

8.   W przypadku zmian w sylwetce klienta w stosunku do formularza zamówienia, Ramallo realizuje zamówienie zgodnie z wymiarami pobranymi w dniu złożenia zamówienia. Poprawki i zmiany w stosunku do formularza zamówienia będą dodatkowo płatne.

9.   Odbiór zamówienia oznacza potwierdzenie prawidłowości jego wykonania i ze względu na specyfikę zamówienia brak możliwości zwrotu towaru.  

§2 Czas realizacji

 1. Ramallo wykonuje produkty w terminie 30 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia liczy się od pierwszego dnia następującego po dniu zapłaty za produkt lub wpłynięcia zaliczki na konto bankowe (dni robocze liczy się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Za termin realizacji zamówienia uznaje się termin pierwszej przymiarki. Każda kolejna przymiarka jest realizowana w terminie 16 dni roboczych. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Ramallo poinformuje o tym fakcie i zaproponuje dalsze postępowanie.
 2. Ramallo nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji zamówienia z powodu braku odbioru zamówienia przez Klienta w wyznaczonym przez Ramallo terminie lub ze względu na inne nie zawinione działanie.

§3 Gwarancja i reklamacje

1.    Produkty sprzedawane przez Ramallo są objęte gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ramallo jest odpowiedzialne wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną.

2.    Ramallo w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Ramallo, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Ramallo wraz jak najbardziej szczegółowym z opisem reklamacji (opis reklamacji wymaga formy pisemnej dla swojej ważności).

3.    Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Ramallo z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

§4 Realizacja zamówienia, rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Ramallo ma prawo do realizacji zamówienia w częściach. W takim przypadku odbiór zamówienia i płatność też będą realizowane częściowo.
 2. Klient może zrezygnować z zamówienia tylko, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wykonane. W przypadku gdy zamówienie zostało zrealizowane w części lub całości odstąpienie od umowy nie powoduje zwrotu zaliczki. Zwrotowi podlega tylko część zaliczki pomniejszona o już poniesione koszty na zakup towaru niezbędnego do realizacji zamówienia i usługi lub o cenę wynikającą z już wykonanej części zamówienia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Konsument i Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Ramallo nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 5. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy (łącznie z zatrzymaniem całości zaliczki). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Na poczet tej kwoty w pierwszej kolejności zalicza się wpłaconą zaliczkę i jeśli nie pokryje ona kosztów poniesionych przez Ramallo to konsument zobowiązany jest do pokrycia powstałej różnicy.

§5 Zwrot należności Klientom

1.    Ramallo dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny pomniejszona o poniesione koszty) opłaconego z góry przed jego realizacją lub odstąpienia przez Ramallo od wykonania zlecenia lub dzieła.

2.    Ramallo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Ramallo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ramallo danych osobowych podanych przez niego. Ramallo jest administratorem tych danych zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie i przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Ramallo rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Ramallo.
 4. Ramallo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

 

Regulamin jest ważny od dnia 01.06.2016 roku.