Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Logowanie / rejestracja

Regulamin sklepu Ramallo

Regulamin Sklepu Internetowego - ramallo.pl

 

Sklep internetowy jest prowadzony przez:

RAMALLO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Bronikowskiego 55/26, tel. 509 079 436, NIP: 951 24166 71 , KRS 0000627974, (dalej: „Ramallo”).

 

Spis treści:

§1 Postanowienia ogólne

§ 2 Rejestracja i zasady korzystania ze sklepu internetowego

§ 3 Informacje o produktach

§ 4 Zamówienia - zasady ogólne

§ 5 Zamówienia - płatności i realizacja

§ 6 Zamówienia - czas realizacji

§ 7 Gwarancja i reklamacje

§ 8 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

§ 9 Zwrot należności Klientom

§ 10 Promocje

§ 11 Dane osobowe

§ 12 Newsletter

§ 13 Postanowienia końcowe


Wykaz pojęć używanych w regulaminie:

Sklep – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony w CH Stara Papiernia Al. Wojska Polskiego 3, 05-510 Konstancin Jeziorna

Sklep Internetowy – prowadzony przez Ramallo sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową ramallo.pl.

Podmiot realizujący płatność – osoba fizyczna lub prawna, pośrednicząca przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Punkt Odbioru – Sklep Ramallo, mieszczący się w CH Stara Papiernia, Al. Wojska Polskiego 3, 05-510 Konstancin Jeziorna.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.

Konsument – klient, osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Materiały – treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca na oglądanie wybranych do zakupu przez Klienta produkty. Posiada możliwość modyfikacji danych zamówienia (ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, płatności).

 

§1 Postanowienia ogólne

1.          Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ramallo.pl, zasady składania zamówień na produkty, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania ceny produktów, uprawnienia do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, przekazywanie newslettera.

2.          Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.          Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne oraz do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.          Ramallo nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.          Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty, znajdujące się w asortymencie możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

6.          Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. Usługi te świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 

§ 2 Rejestracja i zasady korzystania ze sklepu internetowego

1.          W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany i rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.          Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z funkcjonalności są nieodpłatne.

3.          Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4.          W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym na adres biuro@ramallo.pl.

5.          Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie adresu e-mail lub nick oraz hasła podanych przy rejestracji konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Klient jest odpowiedzialny za działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do konta w Sklepie Internetowym. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

6.          Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym tworzony jest profil Klienta. W profilu Klienta dla każdego użytkownika widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników. Zamieszczając wszelkie dane, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się nimi.

7.          Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie ze sklepu nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa i praw osób trzecich (dobra niematerialne, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego). Za działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niemerytoryczne, wpisy nie na temat, materiały o charakterze promującym lub reklamowym (linki do innych stron). Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego - wpisy na forum, opinie, recenzje powinny być merytoryczne, nie mogą reklamować lub promować innych ni z Ramallo usług, produktów lub przedsiębiorstw.

8.          Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał oraz, że dany Materiał nie narusza obowiązujących przepisów prawa, wyżej wymienionych praw osób trzecich.

9.          Zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym Klient udziela Ramallo nieograniczonej czasowo i obszarowo zgody na korzystanie z powyższego Materiału. Klientowi z tytułu udzielenia tej zgody nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie a prawo do korzystania przechodzi na Ramallo. Na wypadek jakichkolwiek roszczeń dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Ramallo z tego tytułu, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego (po stronie) Ramallo na pierwsze wezwanie (wysłane drogą elektroniczną na adres email podany w trakcie rejestracji).

10.        Ramallo może zablokować konto Klienta, jeżeli jego działanie naruszy obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich albo postanowienia niniejszego regulaminu. Ramallo nie ma obowiązku informowania o zablokowaniu konta klienta w takim przypadku. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

11.        Ramallo może usuwać ze Sklepu Internetowego Materiały sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.

12.        Ramallo nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Ramallo pisząc na adres biuro@ramallo.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, Ramallo niezwłocznie podejmie kroki w celu uniemożliwienia dostępu do tego Materiału.

13.        Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane mailem na adres biuro@ramallo.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień niniejszego regulaminu. Zgłoszenia, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

§3 Informacje o produktach

1.          Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.          Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich ale nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.          Ramallo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży.

4.          Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 4 Zamówienia – zasady ogólne

1.          Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia jest liczony od godziny 10.00 pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało ostatecznie złożone i opłacone lub wybrana została forma płatności.

2.          W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji i wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu), w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Sklepie – wybrać tą opcję;

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

d) jeżeli Klient oczekuje faktury VAT to należy wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

e) wybrać formę płatności i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub odpowiadający) w zależności od wyboru formy płatności. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub odpowiadający)

f) w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

7.          Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Ramallo oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

8.          Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia (dotyczy zakupów bez rejestracji) zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres e-mali Klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Ramallo o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

9.          Ramallo zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia go bez względu na sposób dostawy czy operatora, lub wobec klienta, który ma więcej niż jedno  zmówienie oczekujące na odbiór.

10.        W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Ramallo poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji (wiadomość e-mail lub telefon na numer wskazany przez Klienta).

11.        W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Ramallo może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (Ramallo będzie zwolnione z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Ramallo będzie zwolnione z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, a Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia).

12.        W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z ww. sposobów realizacji Ramallo dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia.

13.        W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Ramallo), Ramallo może anulować zamówienie w całości.

14.        W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Ramallo zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego Regulaminu.

15.        W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Ramallo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

16.        W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (lub odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z przepisami prawa.

17.        Zmian w zamówieniu można dokonywać jedynie na stronie Sklepu Internetowego lub bez rejestracji kontaktując się z Ramallo mailem (biuro@ramallo.pl) lub telefonicznie, ale więżące są w tym zakresie jedynie ustalenia pisemne.

18.        Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej.


§ 5 Zamówienia - płatności i realizacja

1.          W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać podczas odbioru przedmiotu zamówienia w Sklepie - gotówką, bonem podarunkowym lub kartą płatniczą. Podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym);

2.          Klient bez rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski, w takim przypadku Klient może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą (realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Ramallo potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności).

4.          W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać za pomocą systemu płatności akceptowanego przez Ramallo (realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Ramallo potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności).

5.          Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

6.          Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

 

§ 6 Zamówienie - czas realizacji

  1. Ramallo zamieszcza na stronie internetowej informację o liczbie dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) potrzebnych na dostawę zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia (z uwzględnieniem zasad płatności) do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
  2. Na terenie Polski zamówienie może być zrealizowane poprzez odbiór w Sklepie (za realizację terminu realizacji zamówienia uznaje się możliwość odbioru zamówienia w Sklepie), dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta.
  3. Poza terenem Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
  4. Ramallo nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub ze względu na nie zawinione lub zawinione działanie operatora dostarczającego zamówienie.

 

§ 7 Gwarancja i reklamacje

1.          Produkty sprzedawane przez Ramallo są objęte gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ramallo jest odpowiedzialne wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczną to niezgodność dostarczonych produktów z umową. Ramallo odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2.          Ramallo w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.          W celu rozpatrzenia reklamacji przez Ramallo, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Ramallo wraz jak najbardziej szczegółowym z opisem reklamacji (opis reklamacji wymaga formy pisemnej dla swojej ważności).

4.          W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu.

5.          W przypadku, gdy produkt odebrany został w Sklepie, reklamację należy składać w Sklepie.

6.          W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Ramallo niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie w możliwie szybkim terminie biorąc pod uwagę specyfikę produktu (o terminie tym zawiadomi Klienta). W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny (czynności podejmowane w pierwszej kolejności) Ramallo zwróci należność niezwłocznie.

7.          Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Ramallo z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.


§ 8 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

1.          Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Ramallo telefonicznie lub mailowo;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego

2.          Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3.          Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych lub funkcjonalnych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.          Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym powyżej. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Ramallo produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także cechy i funkcjonowanie. Ramallo zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

5.          Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

6.          Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Ramallo, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) podczas odbioru przesyłki – niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z podmiotem dostarczającym przesyłkę;

b) po odebraniu przesyłki w Sklepie lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Sklepu.

7.          Ramallo nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami

8.          Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.          Konsument ponosi koszty, związane z odstąpieniem od umowy przez Konsumenta, jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym (odbiór bezpośredni). Ramalo nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.        W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy (łącznie z zatrzymaniem całości zaliczki). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Na poczet tej kwoty w pierwszej kolejności zalicza się wpłaconą zaliczkę i jeśli nie pokryje ona kosztów poniesionych przez Ramallo to konsument zobowiązany jest do pokrycia powstałej różnicy.


§ 9 Zwrot należności Klientom

1.          Ramallo dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej po dokonaniu zwrotu otrzymanych produktów w stanie nie wskazującym na używanie;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2.          W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Ramallo może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem (z zastrzeżeniem, że produkt nie może być uszkodzony lub nie może wykazywać cech użytkowania).

3.          Ramallo dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej, przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

4.          Ramallo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

5.          Ramallo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

6.          W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Sklepie, a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Sklepie;

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

7.          W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Ramallo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

7.          W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem bonu podarunkowego zwrot nastąpi gotówką lub na rachunek bankowy posiadacza bonu po okazaniu zrealizowanego bonu i pisemnego wskazania przez posiadacza bonu numeru rachunku do dokonania zwrotu.


§ 10 Promocje

  1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach („Promocje”).
  2. Promocje oferowane przez Ramallo dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżenie ceny produktu (kwota lub procent ceny);

b) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat (kwotowy lub procentowy) na najtańszy produkt;

3.          Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego chyba, że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4.          Po złożeniu zamówienia zawierającego produkt, pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału lub anulowania. Produkty promocyjne nie podlegają zwrotowi.

5.          W przypadku braku któregokolwiek z produktów, wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Ramallo poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu oraz ustali z nim dalsze postępowanie w zależności od decyzji klienta co do zakupu części produktów objętych promocją bądź rezygnacji z zamówienia.

6.          W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.


§ 11 Dane osobowe

1.          Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ramallo danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Ramallo danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2.          Dane osobowe przetwarzane są przez Ramallo (dane na początku niniejszego regulaminu). Ramallo jest administratorem tych danych zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.

3.          Ramallo przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz rezerwacji, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4.          Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie tego faktu na adres biuro@ramallo.pl.

5.          Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

6.          Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

7.          Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

 

§ 12 Newsletter

1.          Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym („Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter), a także inne informacje handlowe wysyłane przez Ramallo w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2.          Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera.


§ 13 Postanowienia końcowe

1.          Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.          Ramallo dokłada wszelkich starań by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza się możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia działań technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, modernizacja, rozbudowa).

3.          W dopuszczalnym przez prawo zakresie Ramallo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4.          Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5.          Ceny podane w Sklepie Internetowym nie są cenami obowiązującymi w Sklepie i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepie.

6.          W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

7.          Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8.          Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Ramallo statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. W celach statystycznych Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

9.          Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Ramallo rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Ramallo.

10.        Ramallo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ramallo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

Regulamin sklepu internetowego ramallo.pl jest ważny od 10.02.2016 roku.